การปราบปรามยาเสพติด

               วัตถุประสงค์ เพื่อทําลายหรือลดทอนศักยภาพโครงข่ายการค้ายาเสพติดทุกระดับ โดยให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารซึ่งได้จากการบูรณาการการข่าว การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางไซเบอร์ และการสืบสวนทางการเงิน เพื่อขยายผลการสืบสวนให้สามารถเชื่อมโยงโครงสร้างการค้า เครือข่ายนักค้า และสามารถ วิเคราะห์ให้เห็นช่องทางการจัดการต่อขบวนการค้ายาเสพติด


จำนวนคดี ผู้องหาคดียาเสพติด

ประมวลผลข้อมูล

ปริมาณของกลางยาเสพติด

ประมวลผลข้อมูล

รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสยาเสพติด

ประมวลผลข้อมูล