การป้องกันยาเสพติด

               วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยและวิถีชีวิต โดยเน้นการเสริมสร้างองค์ประกอบสําคัญของภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ทักษะสมอง ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ทัศนคติเชิงบวก และทักษะในการดําเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด ในกลุ่มเป้าหมาย


สร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา

ประมวลผลข้อมูล

สร้างภูมิคุ้มกันในสถานประกอบการ

ประมวลผลข้อมูล

การประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน

ประมวลผลข้อมูล