การบำบัดรักษายาเสพติด

               วัตถุประสงค์ เพื่อดําเนินกระบวนการบําบัดรักษาและฟื้นฟูให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทและระดับความรุนแรง ของผู้ป่วยยาเสพติดแต่ละราย โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยเกิดความสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ อาสาสมัครสาธารณสุข มีบทบาทหลักร่วมกับสถานพยาบาล สถานบําบัดในการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย โดยยึดมิติในการดูแลสุขภาพ แบบรอบด้านของผู้ป่วยเป็นสําคัญ พร้อมบูรณาการร่วมกันในการดูแลสนับสนุนช่วยเหลือทางสังคม เพื่อให้ผู้ป่วย ยาเสพติดสามารถปรับตัวและกลับไปอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นปกติสุข พัฒนาศักยภาพของสถานบําบัดรักษาฟื้นฟู ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ให้มีขีดความสามารถในการรองรับดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงใกล้ชิด และมีศักยภาพในการบูรณาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลบําบัดรักษาและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างรอบด้าน รวมถึง การติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ช่วยลดผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม


การบำบัดรักษายาเสพติด

ประมวลผลข้อมูล

การติดตามดูแลช่วยเหลือ

ประมวลผลข้อมูล